Nelida Fuccaro Öteki Kürtler

ISBN 13: 9789756165386

Öteki Kürtler

 
9789756165386: Öteki Kürtler

Yüzy?llar boyunca ?eytana tapanlar olarak adland?r?lan, türlü d??lanm??l?klara ve katliamlara maruz kalan Ezidi Kürtleri, ço?u zaman içe kapal? ve yal?t?lm?? cemaatler olarak alg?land?. Yap?lan az say?da incelemede ise, heterodoks inanç sistemlerinden ötürü Ezidileri kemikle?mi? bir toplumsal ve kültürel varl??a sahipmi? gibi gösterme e?ilimi oldu."Öteki Kürtler: Sömürge Irak'?nda Ezidiler", Kuzey Irak'?n en geni? ikinci gayrimüslim cemaati olan Ezidi Kürtlerine ve Britanya mandas?na ili?kin karma??k süreçleri, farkl? ve etkileyici bir yakla??mla ele almas? bak?m?ndan uluslararas? literatürde bir ilk çal??ma özelli?i ta??r. Nelida Fuccaro, etnisiteyi kendinden menkul bir kategori olarak dü?ünmez, etnisitenin olu?um sürecindeki politik, ekonomik ve toplumsal süreçleri masaya yat?r?r. Bu sayede, Irak'?n çok katmanl? ve parçalanm?? yap?s?n? do?alla?t?rmadan, bu yap?n?n siyasi ve tarihsel kökenlerine dair etkileyici bir sorgulama gerçekle?tirir. "Öteki Kürtler"de odak noktas?, bir yanda Osmanl? siyasal modernle?mesi ve 20. yüzy?l sömürge yönetiminin yerelde yaratt??? etkiler, di?er yanda ise yerel çat??malar?n daha büyük siyasi süreçleri dönü?türebilme gücüdür. Böylece, ?arkiyatç? literatürde içe kapal? ve kat? bir inanç sistemi olarak yans?t?lan Ezidili?in, sömürgecilik, modernite ve ulus-devlet süreçleriyle nas?l bir etkile?ime girdi?ini görebiliriz. Elinizdeki kitap bu yönüyle bugünkü Irak toplumunun yap?s?na da ???k tutmaktad?r.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want