Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi Libanga le-10 (CAPS Siswati)

 
9781107645639: Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati Incwadzi Yemfundzi Libanga le-10 (CAPS Siswati)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi · Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. · Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. · Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. · Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

Book Description:

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko.

"About this title" may belong to another edition of this title.

Top Search Results from the AbeBooks Marketplace

1.

Simeon Simelane; Elsie Msesi Shiba; Phindile Monareng
Published by Cambridge University Press
ISBN 10: 1107645638 ISBN 13: 9781107645639
New Paperback / softback Quantity Available: 5
Seller:
THE SAINT BOOKSTORE
(Southport, United Kingdom)

Book Description Cambridge University Press. Paperback / softback. Condition: New. New copy - Usually dispatched within 2 working days. Seller Inventory # B9781107645639

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
11.08
Convert currency

Add to Basket

Shipping: 6.94
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds